Om

Hello and welcome!

På bloggen “Flat Students – over the sea” får ni följa ett internationellt samarbete mellan andraklassare från Sätra skola, Sandviken, Sverige och Hudson Elementary school, Wisconsin, USA och deras klasslärare.

Bloggen är en förutsättning för vårt samarbete. Där håller vi den kontinuerliga kontakten och delger varandra aktuella händelser. Föräldrar och andra närstående kan följa vårt samarbete och övriga intresserade bjuds på inspiration, tips och idéer.

Vi tycker att det är viktigt att få inblick i andra människors liv och lära oss om varandras kulturer. Den svenska klassen får dessutom tillfällen att kommunicera på engelska på ett naturligt och funktionellt sätt.

På “Flat Students – over the sea” får du tillsammans med våra “Flat Stanley”-inspirerade dockor följa med i det dagliga livet på båda sidorna av Atlanten. Under våren kommer du också att kunna följa vårt Storyline-arbete med den gemensamma boken “Min vän Charlotte”.

De bilder ni ser här är egenproducerade eller från Google Drives samling med användningsrättigheter . Angående upphovsrätt så delar vi gärna med oss av vårt material – om du berättar var det kommer ifrån och inte använder det så att vi eller andra far illa.

“Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser.”.. “Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper”. (Lgr 11)

Vi deltar i Webbstjärnans tävling med denna blogg för att visa ett gott exempel på internationellt samarbete med yngre barn. Vi tycker också att våra projekt med “Flat Stanley” och “Min vän Charlotte” är värda att premieras då vi anser att de uppfyller stora delar i våra läroplaner och verkligen ger ett lustfyllt lärande med stor kunskapsinhämtning på många olika plan.

On the blog ” Flat Students – over the sea” may you follow an international collaboration between second-graders from Sweden and the U.S and their teachers.

The blog is a precondition for our cooperation. We keep the continuous contact and communicate to each other current events. Parents and other relatives can follow our cooperation and other interested parties are invited to inspiration, tips and ideas.

We think it ‘s important to get insight into other people’s lives and learn about each other’s cultures. The Swedish class also get opportunities to communicate in English in a natural and functional manner.

On ” Flat Students – over the sea” , you get together with our ” Flat Stanley -inspired dolls come along in daily life on both sides of the Atlantic.  During the spring you will also be able to follow our Storyline -operation with the common book” My Charlotte’s Web”.

The pictures you see here are self-produced or from Google Drives collection with use rights. On copyrights so we are happy to share our materials – if you tell me where it comes from and do not use it so that we or others harm.

” An international perspective is important in order to see their reality in a global context and to create international solidarity and prepare for a society with closer cross-cultural and national boundaries .” .. ” Creative work and play are essential elements of active learning. Especially during the early school years play is very important for students to acquire knowledge .”( Lgr11 )

We participate in Web Star’s contest with this blog to show a good example of international collaboration with young children . We also believe that our projects with ” Flat Stanley” and ” Charlotte’s Web ” is worth a premium as we believe they meet a large part of our curriculum and really gives a pleasurable learning with great knowledge acquisition on many different levels.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s